Direktor škole

Zovem se Muzafer Bibić.
Rođen sam u Uglu,   Opština Sjenica, gdje sam završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao sam na  Fakultetu fizičke kulture u  u Nišu 13. 07. 2006. godine, i steko zvanje  profesora fizičke kulture

Magisterij sam upisao  01.05.2011.
godine. Odabrao sam  temu Magistarskog rada iz pedagogije: „Refleksije radikalnih
kritika škole na savremene tokove odgoja i obrazovanja“. Odbranom magistarskog
rada 12.02.2014.godine,  stekao sam  zvanje magistra odgojnih nauka na
Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

Doktorski studij Modul D upisao sam  09.01.2015. godine.  Tema Doktorskog rada iz pedagogije: „Modeli
alternativnih škola u kantonu Sarajevo“. Odbranom doktorskog rada
23.01.2019.godine,  stekao sam  zvanje doktora odgojnih nauka na Pedagoškom
fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

Radio sam kao nastavnik fizičkog vaspitanja  od 2006 do 2010. godine. Zbog svojih pozitivnih
rukovodećih kompentencija i vještina stečenih u školi, izabran sam za direktora osnovne  škole "Rifat Burdžović Tršo" u Karajukića Bunarima  od jula.2010.godine, gde i dalje  uspešno obavljam tu funkciju.


Auor sam knjige: Savremena škola.
 Objavio sam nekoliko naučnih radova. Aktivni sam učesnik brojnih stručnih seminara iz oblasti odgoja i obrazovanja. Oženjen sam ,
otac jedne divne  devojčice.